Menu

Privacy verklaring

JUSTIUS BVBA zet in deze privacyverklaring (hierna genoemd de ‘Verklaring’) op gedetailleerde wijze uiteen hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

 

 1. ALGEMEEN

JUSTIUS BVBA zet in deze privacyverklaring (hierna genoemd de ‘Verklaring’) op gedetailleerde wijze uiteen hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat. 

JUSTIUS BVBA leeft de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 EG (de ‘General Data Protection Regulation’ of ‘GDPR’) na , alsook de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’.

Door mededeling van uw persoonsgegevens en het gebruik van onze website, geeft u ons uw expliciete toestemming wat betreft de manier waarop JUSTIUS BVBA uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt zoals beschreven is in deze Verklaring.

JUSTIUS BVBA neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretariaat@justius.be.

 1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE FUNCTIONARIS

Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door : JUSTIUS BVBA, Sint-Truidersteenweg 247, 3840 BORGLOON, KBO-nummer BE0543941059.

Het kantoor heeft binnen haar organisatie een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangewezen, bij wie u altijd om informatie kan verzoeken m.b.t. uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, verzoeken wij u contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via secretariaat@justius.be.

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE GEBEURLIJK VERWERKT KUNNEN WORDEN

Het verwerken van persoonsgegevens betekent dat JUSTIUS BVBA informatie zal gebruiken aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden.

De te verwerken persoonsgegevens zullen variëren in functie van de concrete omstandigheden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die JUSTIUS BVBA normaliter verwerkt :

 • voor- en achternaam                
 • geslacht                
 • geboortedatum             
 • geboorteplaats            
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • beroepsactiviteiten
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • locatiegegevens
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • bankrekening
 • overige gegevens die u actief aan ons vertrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens kunnen tevens verwerkt worden :

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van en persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen helaas niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@justius.be.

 1. BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

JUSTIUS BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, evenwel rekening houdend met onze wettelijke en deontologische verplichtingen. 

 1. DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VAN DE VERWERKING 

JUSTIUS BVBA verwerkt de persoonsgegevens van haar cliënten enkel en alleen met het oog op behandeling van de dossiers. De persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen uiteraard nooit worden aangewend in het kader van marketingdoeleinden.

Wij verwerken  uw persoonsgegevens voor de volgende doelen :

 • ter behartiging van de belangen van u of van een andere natuurlijke persoon, mogelijks in het kader van gerechtelijke bijstand/verdediging, onze adviezen, algemene en financiële administratie en juridische dienstverlening in het algemeen;
 • u te kunnen telefoneren of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
 • u te informeren over wijzigingen en/of aanpassingen van onze diensten;

en dit op grond van volgende mogelijke grondslagen :

 • een overeenkomst tussen u en JUSTIUS BVBA in het kader van een juridische dienstverlening in de ruime zin van het woord;
 • in uitvoering van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld de antiwitwaswetgeving;

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar zult willen begrijpen dat bepaalde juridische dienstverlening onmogelijk wordt wanneer de verwerking door u geweigerd wordt.

 1. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

JUSTIUS BVBA verkoopt, verhuurt en verdeelt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of indien dit conform onze overeenkomst met u dient te geschieden.

 1. UW RECHTEN

U heeft het recht :

 • om uw persoonsgegevens in te zien , te beperken, te corrigeren en/of te verwijderen;
 • om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • op gegevensoverdraagbaarheid : dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij in een computerbestand beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, beperking, correctie, verwijdering , gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@justius.be.

Om er zeker van te zijn dat dergelijk verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 

Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens :

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel.+32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be of commission@privacycommission.be

 1. DE WIJZE VAN BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

JUSTIUS BVBA heeft veiligheidsmaatregelen uitgewerkt op technisch en organisatorisch vlak om verlies, vernietiging, fout gebruik, vervalsing en ongeoorloofde wijzigingen van persoonsgegevens te vermijden. 

 1. COOKIES

JUSTIUS BVBA gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Er wordt gebruik gemaakt van tracking cookies om de prestaties van onze website te meten en nadien te kunnen aanpassen.

Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse die ons aangeboden wordt door Google. Het meet o.a. het aantal bezoekers en het algemeen surfgedrag zoals de duur van het bezoek aan de website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer de cookie-en privacyverklaring van Google.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.